O Spółce

kim jesteśmy

O SDS OPTIC

SDS Optic S.A. to interdyscyplinarny zespół naukowców z wielu obszarów nauki oraz ekspertów biznesu. Efektywnie łączymy optoelektronikę z biologią molekularną, immunochemią i inżynierią biomedyczną.

Naszym celem jest zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2023 roku. Aby to osiągnąć, tworzymy i rozwijamy zaawansowane technologie do małoinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym.

MANAGEMENT TEAM

Wiedza
i doświadczenie

Łączymy kompetencje ze świata biznesu oraz nauki. Doświadczenie oraz wiedza w zdobywana w międzynarodowych organizacjach pozwalają nam skutecznie rozwijać i komercjalizować najbardziej innowacyjne projekty technologiczne.

technologia sds optic sa - inprobe technology

NASZA TECHNOLOGIA

Opracowujemy, rozwijamy i komercjalizujemy innowacyjne urządzenia diagnostyczne oraz monitorujące dla wsparcia pracy personelu medycznego na całym świecie.

Odkryj technologię inPROBE® i dowiedz się, nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.

CEL I STRATEGIA ROZWOJU

Mamy jasny i konkretny cel.
Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Poznaj naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy osiągnąć założone cele.

strategia sds optic sa strategy
rynek na ktorym dziala spolka sds optic sa market

NASZ RYNEK

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD. W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD.

Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.

O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
SDS OPTIC

Mając na uwadze dywersyfikację źródeł finansowania, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnienie stabilnego rozwoju poszczególnym projektom technologicznym, powołaliśmy do życia Grupę Kapitałową SDS Optic. 

Grupę Kapitałową SDS Optic tworzy SDS Optic S.A. jako podmiot dominujący, oraz FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i SDS Optic Inc. (USA) z siedzibą w Delaware jako spółki zależne. 

Poniżej dowiesz się więcej o spółkach zależnych Grupy Kapitałowej. Bieżące informacje znajdziesz także w raportach okresowych Spółki SDS Optic S.A.

Grupa Kapitałowa SDS Optic S.A.
Spółki zależne Grupy Kapitałowej SDS Optic

FIBIOMED SP. Z O. O.

FiBioMed pracuje nad rozwojem technologii światłowodowych biosensorów, będącej wyłączną własnością Spółki, w kierunku chorób zakaźnych. Działania te realizowane są na podstawie umowy licencyjnej zawartej z SDS Optic S.A. Celem jest stworzenie pierwszego na świecie urządzenia do błyskawicznej i wysokoprzepustowej diagnostyki wirusów.

SDS Optic S.A. posiada 459 udziałów w FiBioMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 22.950,00 zł, co stanowi 79% udziału w kapitale zakładowym spółki FiBioMed Sp. z o.o.

SDS OPTIC INC. (USA)

SDS Optic Inc. (USA) to nowe centrum R&D w Filadelfii, powstałe w celu dalszego rozwoju technologii w obszarze diagnostyki markerów nowotworowych i chorób oczu poprzez opracowywanie biologicznych komponentów technologii oraz dotarcie do nowych partnerów i potencjalnych nabywców.

SDS Optic Inc. (USA) zarejestrowała 3000 akcji w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej $300,00, z którego do SDS Optic S.A. należy 50 akcji po cenie emisyjnej $1000,00 co stanowi 100% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki SDS Optic Inc.

ZAUFALI NAM

Nasi partnerzy

kadra zarządzająca

Leadership Team

Priorytetem Spółki SDS Optic S.A. jest optymalna struktura zespołu zarządzającego, nakierowana na realizację celów strategicznych oraz osiąganie zaplanowanych kroków milowych. Zespół zarządzający to połączenie kompetencji naukowych, i technologicznych oraz biznesowych i operacyjnych

Marcin Staniszewski, MSc Eng.

Naukowiec | Inżynier | Akcjonariusz | Prezes Zarządu SDS Optic SA.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska

prof. KUL, Naukowiec | Project Leader | Akcjonariusz | Dyrektor ds. Badań i Rozwoju SDS Optic SA. 
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.

Mateusz Sagan, MBA

Ekonomista | Zarządzający i Strateg | Akcjonariusz | Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu SDS Optic SA oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o.

 

nadzór i kontrola

Rada Nadzorcza

Krzysztof Klimkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Bielówka

Członek Rady Nadzorczej

Dr Marcin Molo

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kołodziejczyk

Członek Rady Nadzorczej

dr inż. Adam Piotrowski

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Ruta, MBA

Członek Rady Nadzorczej

dr Marcin Wawrzynowicz

Członek Rady Nadzorczej

Oświadczamy, że członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pełniące stanowiska zarządcze w Spółce SDS Optic S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnionych funkcji, a także gwarantują rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją. Każda z powołanych osób wyróżnia się odpowiednią reputacją i wiarygodnością, a także brakiem konfliktu interesów.

SDS OPTIC S.A.

Struktura Akcjonariatu

SDS Optonic Sp. z o.o. (Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

INNOventure ASI Sp. z o. o.

Marcin Staniszewski

dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska prof. KUL

Pozostali akcjonariusze < 5%

LPAKCJONARIUSZLiczba AKCJI% AKCJILiczba GŁOSÓW% GŁOSÓW
1SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)
2 358 26039,75%2 358 26039,75%
2Polska Fundacja Przedsiębiorczości519 2408,75%519 2408,75%
3INNOventure ASI Sp. z o.o.483 7508,15%483 7508,15%
4Marcin Staniszewski (prywatnie)24 5000,41%24 5000,41%
5dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska prof. KUL115 4001,94%115 4001,94%
6Pozostali akcjonariusze < 5%2 432 10041%2 432 10041%
 RAZEM5 933 250100%5 933 250100%

Zgodnie ze Statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 877 550 zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5 877 550 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.

Akcje serii A, B oraz C zostały wyemitowane jako akcje imienne i stały się akcjami na okaziciela zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2021 r., która została podjęta wskutek otrzymania przez Spółkę wniosków akcjonariuszy o konwersję akcji serii A, B i C z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z §8 ust. 5 Statutu. Akcje serii D, E i F są akcjami na okaziciela od daty emisji.

SERIA AKCJILICZBA AKCJILICZBA GŁOSÓWRODZAJ
AKCJI
WARTOŚĆ NOMINALNACENA EMISYJNADATA UCHWAŁY EMISYJNEJDATA REJESTRACJI
W KRS
A3.843.0003.843.000zwykłe na okaziciela1,00zł1,00zł10.01.2019 r.17.05.2019 r.
B83.25083.250zwykłe na okaziciela1,00zł1,20zł22.07.2019 r.10.09.2019 r.
C300.000300.000zwykłe na okaziciela1,00zł1,00zł22.04.2021 r.25.05.2021 r.
D1.100.0001.100.000zwykłe na okaziciela1,00zł10,00zł25.05.2021 r.15.07.2021 r.
E101.300
55.700
101.300
55.700
zwykłe na okaziciela1,00zł1,00zł25.05.2021 r.03.07.2023 r.
F450.000450.000zwykłe na okaziciela1,00zł13,00zł25.01.2023 r.23.02.2023 r.

 

Informacja o powiązaniach osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

Pomiędzy Spółką Emitenta a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

  • Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcem i Prezesem Zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 2 358 260 akcji Emitenta stanowiących 39,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
  • Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu Spółki SDS Optic S.A. jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 24 500 akcji Emitenta stanowiących 0,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pomiędzy Spółką Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

  • Magdalena Staniszewska – posiadająca łącznie 115 400 akcji Emitenta, stanowiących 1,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta, jest jednocześnie żoną Prezesa Zarządu Spółki – p. Marcina Staniszewskiego

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Polityka dywidendowa

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki.

Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

Zgodnie z § 15a Statutu Spółki:

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznacza się połowę wypracowanego zysku netto w każdym roku
obrotowym.
2. Wypłata może być zrealizowana w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto w łącznej kwocie przewyższającej trzykrotność kwoty kapitału zakładowego Spółki
zarejestrowanego we właściwym dla siedziby Spółki sądzie rejestrowym na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczy wypłata (uwzględniając również niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz uwzględniając niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe).
3. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych.
4. Forma i data wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów.
5. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

Polityka dywidendowa SDS Optic SA