Zakończenie drugiego etapu działań dotyczących wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dn. 31.03.2022 r., informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. Spółka osiągnęła kolejny kamień milowy w postaci zakończenia drugiego etapu działań dotyczących wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

 

W ramach wskazanego powyżej zakończonego etapu działań Emitent zrealizował prace remontowe i technologiczne, przygotowując wyspecjalizowaną powierzchnię pomieszczeń czystych (tzw. clean room), składającą się z 5 pomieszczeń czystych połączonych specjalnymi śluzami spełniającymi standard czystości ISO8 i ISO7. Ponadto Spółka otrzymała dostawę pierwszych urządzeń oraz maszyn produkcyjnych spersonalizowanych do potrzeb planowanej produkcji, które także zostały już uruchomione. Po zakończeniu prac, przeprowadzono rozruch i finalne uruchomienie clean roomu.

 

W celu zabezpieczenia dalszej możliwości korzystania z przygotowanej przez Spółkę wyspecjalizowanej przestrzeni produkcyjnej, również w dniu 6 lipca 2022 r. Emitent zawarł skutecznie wieloletnią umowę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na jej wyłączny najem na okres do dnia 31 grudnia 2027 r. 

Clean room znajduje się w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie, gdzie Spółka również wynajmuje powierzchnie laboratoryjne i biurowe.

 

W opinii Zarządu Emitenta, zrealizowany kolejny etap wskazanego kamienia milowego jest istotnym krokiem w osiągnięciu przez Emitenta niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond). 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka posiada zabezpieczone możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, co łącznie z planowaną produkcją biosensorów będzie stanowić istotną wartość w procesie komercjalizacji technologii oraz zabezpieczania własności intelektualnej Spółki.

 

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego etapu procesu produkcji dla rozwoju Emitenta i jego przyszłej sytuacji finansowej, z uwagi na fakt, że uruchomienie i walidacja pilotażowej produkcji biosensorów stanowić będzie początek przejścia Spółki z poziomu podmiotu badawczo-rozwojowego do podmiotu przystępującego do procesu komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych oraz stanowić będzie ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer