Informacja o zawiadomieniu na podstawie art. 69a ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że dzisiaj otrzymał od akcjonariusza Spółki, p. Marcina Staniszewskiego, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie zostało złożone w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki, spowodowaną zarejestrowaniem w dniu 23 lutego 2023 r. zmian w statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Treść zawiadomienia stanowi załączenie do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
2. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager