Korekta raportu bieżącego nr 10/2023

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 1 marca 2023 roku, informuje, że z powodu pomyłki do treści ww. raportu bieżącego załączono zawiadomienie sporządzone przez akcjonariusza Spółki, Pana Marcina Staniszewskiego, które nie zawierało dwóch ostatnich stron. Wszystkie pozostałe zapisy ww. raportu bieżącego oraz załączonego zawiadomienia pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu bieżącego wraz z zawiadomieniem:
„Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że dzisiaj otrzymał od akcjonariusza Spółki, p. Marcina Staniszewskiego, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadomienie zostało złożone w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki, spowodowaną zarejestrowaniem w dniu 23 lutego 2023 r. zmian w statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Treść zawiadomienia stanowi załączenie do niniejszego raportu bieżącego.”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
2. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager