Informacja na temat rejestracji przez Sąd zmian statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2022 roku otrzymał postanowienie wydane przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie dokonania wpisu zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 04/2022 i 05/2022 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 października 2022 roku („NWZ”). 

Na podstawie powyższego postanowienia Sąd Rejonowy postanowił również oddalić wniosek Emitenta o rejestrację zmiany statutu wynikającej z treści uchwały nr 03/2022 NWZ w sprawie zmiany statutu Spółki, tj. poprzez dodanie nowego § 8a. Jako zasadniczy motyw rozstrzygnięcia podano brak literalnego wskazania w przyjętej uchwale, że statutowe upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru musi zawierać wyraźne zastrzeżenie dotyczące wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nie zgadza się z treścią otrzymanego postanowienia w zakresie oddalenia wniosku o rejestrację zmiany statutu wskazując, że wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej reguluje Kodeks spółek handlowych (art. 447 § 1 zd. 2) na co powołano się w treści przyjętej uchwały nr 03/2022 NWZ.  W związku z otrzymanym postanowieniem Zarząd planuje podjąć dalsze kroki prawne w sprawie poprzez wniesienie skargi na otrzymane orzeczenie.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje treść dotychczasowych, zmienionych oraz dodanych postanowień statutu (załącznik nr 1) oraz nowy tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian (załącznik nr 2).

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer