Uzyskanie ochrony patentowej Amerykańskiego Urzędu Patentowego dla kluczowych elementów technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE)

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 14 września 2022 Spółka, na podstawie pozytywnej decyzji warunkowej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych („USPTO”), dokonała opłaty administracyjnej za udzielenie patentu, czym spełniła ostatni wymóg formalny do posługiwania się patentem na terenie Stanów Zjednoczonych przez okres 20 lat od daty zgłoszenia, tj. od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 26 maja 2037 roku. Zgłoszenie patentowe o tytule „Device for detecting and/or determining the concentration of an analyte present in a tissue and a method and use of this device” (tł: “Urządzenie do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób wykorzystujący to urządzenie”) dotyczy kluczowych elementów technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE), które umożliwiają pomiar przeżyciowo lub w izolowanej tkance, także w stałej tkance, bez konieczności jakiegokolwiek jej przygotowania. Wykorzystywana metoda pomiarowa jest szybka i czuła oraz nie wymaga stosowania znaczników fluorescencyjnych czy chemiluminescencyjnych.

Uzyskany w Stanach Zjednoczonych patent o nr US2021063307A1 stanowi kluczowy element realizowanej przez SDS Optic S.A. strategii ochrony praw własności przemysłowej.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za istotną z uwagi na ważną rolę praw patentowych w rozwoju działalności Spółki oraz możliwy wpływ na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Emitenta. Opisane zdarzenie stanowi także potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii ochrony własności przemysłowej dla rozwijanej technologii inPROBE, co może stanowić atrakcyjną wartość dodaną dla potencjalnych partnerów korporacyjnych Emitenta lub nabywców wydzielonych części technologii.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
  3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager