Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., informuje, że powziął informację o utrzymaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w mocy zaskarżonego przez Spółkę postanowienia referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącego oddalenia wniosku Emitenta o rejestrację zmiany statutu wynikającej z treści uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, tj. poprzez dodanie nowego § 8a. 

 

W związku z powyższym, w celu dokonania zmiany treści ww. uchwały polegającej na jej doprecyzowaniu, Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

 

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://sdsoptic.pl/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer