Informacja o terminach upływu kadencji członków organów Spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że po dokonaniu weryfikacji  zidentyfikował rozbieżność  w treści załączników do raportu bieżącego EBI nr 7/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, w treści Raportu rocznego Emitenta za 2021 rok, opublikowanego w dniu 31 maja 2022 r., a także w Dokumencie Informacyjnym Spółki, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 3 843 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 83 250 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W treści załączników do powyższego raportu bieżącego, stanowiących życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz w pozostałych ww. dokumentach, nieprawidłowo wskazano termin upływu kadencji odpowiednio członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jako 31 grudnia 2022 r. zamiast 31 grudnia 2024 r. Emitent zidentyfikował powyższą rozbieżność wskutek przeprowadzenia analizy biegu kadencji członków organów Spółki w związku z wprowadzoną w dniu 13 października 2022 r. nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych precyzującą m. in. sposób obliczania ww. kadencji. Powyższa rozbieżność jest związana z przekształceniem spółki SDS Optic sp. z o.o. w spółkę akcyjną, które miało miejsce w 2019 r., co stanowi początek biegu pięcioletniej kadencji organów Emitenta, która upłynie w dniu 31 grudnia 2024 r.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer