Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 28 grudnia 2022 r. wraz z wynikami głosowania.

 

Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wśród podjętych uchwał znajdują się m.in. uchwały nr 03/2022, w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki i uchwała nr 04/2022 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer