Uzyskanie ochrony patentowej Europejskiego Urzędu Patentowego dla kluczowych elementów technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 28 września 2022 Spółka powzięła informację o decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego („EPO”) o przyznaniu patentu na terenie 38 krajów objętych jurysdykcją EPO. Decyzja EPO wejdzie w życie z dniem bezwarunkowej publikacji w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 22/42, którego publikacja została wyznaczona na dzień 19 października 2022 r. 

Ochrona patentowa obowiązuje przez okres 20 lat od daty zgłoszenia w EPO, tj. od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 26 maja 2037 roku. Zgłoszenie patentowe o tytule „Device for detecting and/or determining the concentration of an analyte present in a tissue and a method and use of this device” (tł: “Urządzenie do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób wykorzystujący to urządzenie”) dotyczy kluczowych elementów technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE), ze szczególnym naciskiem na elementy biologiczne i z zakresu hermetyzacji światłowodów, które umożliwiają pomiar przeżyciowo lub w izolowanej tkance, także w stałej tkance, bez konieczności jakiegokolwiek jej przygotowania. Wykorzystywana metoda pomiarowa jest szybka i czuła oraz nie wymaga stosowania znaczników fluorescencyjnych czy chemiluminescencyjnych.

Uzyskana ochrona patentowa w krajach objętych jurysdykcją EPO wymaga od Spółki Emitenta wejścia w proces lokalnych walidacji w każdym kraju, z możliwością rezygnacji z ochrony w wybranych krajach i bez jakiegokolwiek ryzyka odrzucenia walidacji przez poszczególne kraje. Spółka poinformuje w przyszłych raportach bieżących o zakończeniu procesu lokalnych walidacji oraz poda do publicznej wiadomości listę krajów, w których ochrona patentowa została ostatecznie zwalidowana.

Uzyskany patent o nr 3612102 stanowi kluczowy element realizowanej przez SDS Optic S.A. strategii ochrony praw własności przemysłowej.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za istotną z uwagi na ważną rolę praw patentowych w rozwoju działalności Spółki oraz możliwy wpływ na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Emitenta. Opisane zdarzenie stanowi także potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii ochrony własności przemysłowej dla rozwijanej technologii inPROBE, co może stanowić atrakcyjną wartość dodaną dla potencjalnych partnerów korporacyjnych Emitenta lub nabywców wydzielonych części technologii.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
  3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager