Podsumowanie prac badawczych z zakresu ekspresji biomarkera HER2

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że dokonał podsumowania prac badawczych z zakresu ekspresji biomarkera nowotworowego HER2 i możliwości kwantyfikacji stężenia oraz dystrybucji HER2 w tkance nowotworowej.

HER2 jest bardzo dobrze zidentyfikowanym celem terapeutycznym i diagnostycznym, ale wymaga bardzo precyzyjnego określenia statusu w celu osiągnięcia najlepszych możliwych korzyści terapeutycznych. Z przeprowadzonego badania wynika, że poziom stężenia białka HER2 uwalnianego z guza nowotworowego jest nieporównywalnie o rząd wielkości wyższy od stężeń obserwowanych w próbkach tkanki krwi pobranej od tego samego zwierzęcia w przeprowadzonych przez Spółkę badaniach na zwierzęcych modelach mysich. 

Takie wnioski sugerują znaczną akumulację rozsiewającego się biomarkera HER2 w okolicy guza nowotworowego co z kolei wskazuje na znaczący potencjał diagnostyczny, ze szczególnym wskazaniem na nisko ekspresyjne nowotwory, które stanowią obecnie ogromne wyzwanie terapeutyczne. Dostępne w podsumowaniu prac dane pozwalają w ocenie Spółki również na liczbowe kwantyfikowanie stężenia białka HER2, czego możliwość była dotychczas poddawana w wątpliwość. Powyższe jest istotnym elementem opracowywanej przez Spółkę technologii inPROBE a uzyskane w pracach wyniki są kluczowym punktem wyjścia do zasadności szerokiego i klinicznego zastosowania mikrosond inPROBE. 

Szczegółowa prezentacja wyników ww. prac badawczych zaplanowana jest podczas nadchodzącej konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium 2022, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Barcelonie, w Hiszpanii, gdzie Spółka przedstawi najnowsze dane dotyczące badań w ramach prezentacji posterowej pt. “HER2 distribution in tumor and blood of mice with xenograft human cancer”.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer