Rejestracja zmian w statucie Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 roku otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania wpisu zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 03/2022 i 04/2022 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 grudnia 2022 roku.

 

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje treść dodanych postanowień statutu (załącznik nr 1) oraz nowy tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian (załącznik nr 2).

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer