Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki podjęły uchwały w sprawie przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii A łącznie 11 osobom, w tym Prezesowi Zarządu, uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023. Osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, przydzielono nieodpłatnie łącznie 54.600 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Emitenta, tj. 1,00 zł za akcję. Osoby uprawnione mogą składać oświadczenia o objęciu akcji serii E wyłącznie w okresie dwóch pierwszych tygodni grudnia i czerwca każdego roku, przy czym niezależnie od powyższych terminów, uprawnienie do objęcia akcji serii E jest nieodwołalne i ważne do dnia 31 marca 2024 r.

Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 października 2022 r. oraz uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, których treść znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer