Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2022 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone przez INNOventure ASI Sp. z o.o.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nabywca akcji objętych ww. zawiadomieniem, należących dotychczas do INNOventure ASI Sp. z o.o., zawarł umowę typu lock-up ograniczającą możliwość rozporządzania nabytymi akcjami w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do dnia 15 marca 2023 r.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer