Zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dn. 31.03.2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 z dn. 06.07.2022 r., informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. Spółka osiągnęła kolejny kamień milowy w postaci zakończenia etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

 

W ramach tego kamienia milowego Emitent zakończył etap inwestycyjny na który składało się zamówienie, zakup oraz dostawa spersonalizowanych środków trwałych (urządzeń i maszyn produkcyjnych) do potrzeb planowanej produkcji pilotażowej o wartości 2,6 mln PLN (z uwzględnieniem różnic kursowych), na realizację którego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D i których zakup wskazano w Dokumencie Informacyjnym, jako jeden z kluczowych celów do realizacji po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. 

 

W ramach realizacji kolejnych etapów Spółka planuje uruchomienie oraz kalibrację procesów produkcyjnych przy użyciu zakupionych maszyn i urządzeń, zatrudnienie nowych członków zespołu B+R, a następnie przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji, w wyniku czego powstanie kompletna certyfikowana dokumentacja procesowa i produkcyjna. 

 

W opinii Zarządu Emitenta, zrealizowany kolejny etap wskazanego kamienia milowego jest istotnym krokiem w osiągnięciu przez Emitenta niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond). 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka posiada zabezpieczone możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, co łącznie z planowaną pilotażową produkcją biosensorów będzie stanowić istotną wartość w procesie komercjalizacji technologii oraz zabezpieczania własności intelektualnej Spółki.

 

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego etapu procesu produkcji dla rozwoju Emitenta i jego przyszłej sytuacji finansowej, z uwagi na fakt, że uruchomienie i walidacja pilotażowej produkcji biosensorów stanowić będzie początek przejścia Spółki z poziomu podmiotu badawczo-rozwojowego do podmiotu przystępującego do procesu komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych oraz stanowić będzie ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer