Rejestracja spółki zależnej SDS Optic Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 r. powziął informację o rejestracji spółki zależnej Emitenta, SDS Optic Inc. („SDS Optic USA”, „Spółka zależna”), będącą odpowiednikiem spółki akcyjnej, w stanowym rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Stan Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kapitał zakładowy SDS Optic USA składa się z 3000 autoryzowanych akcji o wartości nominalnej $0,10 każda, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym przez Emitenta. Rada Dyrektorów Spółki zależnej (Board of Directors, tj. odpowiednik Rady Nadzorczej) składa się z 3 osób: dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska (Chairman of the Board), Marcin Staniszewski (Executive Chairman) oraz Mateusz Sagan MBA (Executive Chairman). Osobami zarządzającymi w SDS Optic USA (tzw. Officers) są: (i) Marcin Staniszewski, pełniący funkcję President, Chief Executive Officer & Secretary oraz (ii) Mateusz Sagan, pełniący funkcję SVP, Chief Operating Officer & Treasurer.

SDS Optic USA została utworzona na czas nieoznaczony, w celu prowadzenia prac eksperymentalnych z zakresu rozwoju platformy technologicznej inPROBE w obszarze diagnostyki kolejnych markerów nowotworowych oraz chorób oczu, z głównym naciskiem na opracowywanie biologicznych komponentów technologii Spółki. Celem strategicznym nowopowstałej Spółki zależnej jest również dotarcie do nowych partnerów lub potencjalnych nabywców. 

Po zakończenie procesu rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym (tzw. IRS – Internal Revenue Service) oraz w pozostałych instytucjach publicznych i finansowych, SDS Optic USA przystąpi do wynajęcia powierzchni laboratoryjnych, zatrudnienia pracowników naukowo-badawczych oraz realizacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych.

SDS Optic USA będzie finansowane ze środków własnych Spółki Emitenta, ale planowane jest również, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, pozyskiwanie kapitału dotacyjnego i inwestycyjnego od amerykańskich instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na fakt, iż działania SDS Optic USA mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki oraz mogą stanowić ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych. 

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer