Informacja nt. rekomendowania przez Europejski Bank Inwestycyjny dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych SDS Optic S.A.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku powziął informację o umieszczeniu w otwartej bazie Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EIB”), w sekcji „Projekty do sfinansowania” (ang. „Projects to be financed”), ze statusem „w trakcie oceny” (ang. „Under appraisal”), projektu dotyczącego potencjalnego finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone Spółce przez EIB w kwocie do 10 mln EUR.
Projekt realizowany jest w ramach programu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych pn. „Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) Invest EU 1.1. Health Innovation”, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE.
Projekt finansowania Spółki został umieszczony w bazie EIB ze statusem „w trakcie oceny”, co oznacza zamknięcie wielomiesięcznych prac zmierzających do pozyskania finansowania EIB na rzecz Spółki, w ramach których m.in. uzyskano formalną zgodę Komisji Europejskiej na finansowanie projektu Spółki, podpisano stosowne umowy o poufności, przeprowadzono proces badania Spółki, tzw. due dilligence, a także dostarczono i zbadano szereg dokumentów technologicznych i korporacyjnych, w tym dotyczących strategii rozwoju Spółki. W momencie umieszczenia w otwartej bazie EIB projektu Spółki zakończono również proces ustalania wstępnych warunków finansowych transakcji.
Status „w trakcie oceny” w bazie EIB rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania („Umowa”).
Celem potencjalnej Umowy z EIB jest wsparcie inwestycji w dalszy rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zmierzających do zintensyfikowania rozwoju platformy technologicznej inPROBE, w tym rozwój platformy w nowych zastosowaniach. Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć większość potencjalnych środków na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na badania przedkliniczne nowych aplikacji inPROBE, badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE, niezbędne działania umożliwiające uzyskanie zgód regulacyjnych, wewnętrzne badania i rozwój związane z rozwojem nowych aplikacji, kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej oraz kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu badawczego do centrum B+R prowadzonego przez Spółkę, w tym kolejnych urządzeń do nowopowstającej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż obecny etap prac dotyczących dofinansowania nie gwarantuje jeszcze ostatecznego podpisania Umowy z EIB. Prace mające na celu uzgodnienie ostatecznej treści Umowy będą realizowane w najbliższych tygodniach, a informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Umową Emitent niezwłocznie przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż przystąpienie do Umowy z EIB może mieć w przyszłości istotny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer