Korekta raportu bieżącego nr 3/2023

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że z powodu omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku błędnie określono nazwę programu, w ramach którego Spółka ma potencjalnie możliwość pozyskania finansowania w formule pożyczki jako: „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych pn. Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) Invest EU 1.1. Health Innovation”. Prawidłowa nazwa programu, w ramach którego projekt potencjalnie będzie realizowany to: „InvestEU Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) 1.1. Health Innovation”.
Jednocześnie Zarząd Emitenta chciałby doprecyzować, że użyty w tytule raportu nr 3/2023 zwrot „rekomendowania” nie jest równoznaczny z przyznaniem przez Europejski Bank Inwestycyjny finansowania Spółce i nie stanowi żadnego zobowiązania wobec Spółki, a stanowi jedynie informację na temat nadania projektowi złożonemu przez Emitenta statusu „w trakcie oceny”, o czym Zarząd SDS Optic informował szczegółowo w treści ww. raportu bieżącego.

W związku z powyższym, uwzględniając pozostałe zmiany o charakterze precyzującym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku wraz z powyższymi zmianami:

„Temat: Informacja nt. prowadzonych rozmów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zmierzających do pozyskania dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych SDS Optic S.A.
Treść: Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku powziął informację o umieszczeniu w otwartej bazie Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EIB”), w sekcji „Projekty do sfinansowania” (ang. „Projects to be financed”), ze statusem „w trakcie oceny” (ang. „Under appraisal”), projektu dotyczącego potencjalnego finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone Spółce przez EIB w kwocie do 10 mln EUR.
Projekt potencjalnie będzie realizowany w ramach programu „InvestEU Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW) 1.1. Health Innovation”, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE.
Projekt finansowania Spółki został umieszczony w bazie EIB ze statusem „w trakcie oceny”, co oznacza podsumowanie wielomiesięcznych prac zmierzających do pozyskania finansowania EIB na rzecz Spółki, w ramach których m.in. uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na finansowanie projektu Spółki, podpisano stosowne umowy o poufności, prowadzono proces badania Spółki, tzw. due dilligence, a także dostarczono i zbadano szereg dokumentów technologicznych i korporacyjnych, w tym dotyczących strategii rozwoju Spółki. W momencie umieszczenia w otwartej bazie EIB projektu Spółki podsumowano również proces ustalania wstępnych warunków finansowych transakcji.
Status „w trakcie oceny” w bazie EIB rozpoczyna formalny proces negocjacji warunków umowy finansowania („Umowa”).
Celem potencjalnej Umowy z EIB jest wsparcie inwestycji w dalszy rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zmierzających do zintensyfikowania rozwoju platformy technologicznej inPROBE, w tym rozwój platformy w nowych zastosowaniach. Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć większość potencjalnych środków na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na badania przedkliniczne nowych aplikacji inPROBE, badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE, niezbędne działania umożliwiające uzyskanie zgód regulacyjnych, wewnętrzne badania i rozwój związane z rozwojem nowych aplikacji, kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej oraz kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu badawczego do centrum B+R prowadzonego przez Spółkę, w tym kolejnych urządzeń do nowopowstającej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż obecny etap prac dotyczących dofinansowania nie gwarantuje jeszcze ostatecznego podpisania Umowy z EIB. Prace mające na celu uzgodnienie ostatecznej treści Umowy będą realizowane w najbliższych tygodniach, a informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Umową Emitent niezwłocznie przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż przystąpienie do Umowy z EIB może mieć w przyszłości istotny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki.”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer