Korekta raportu bieżącego nr 2/2023

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, informuje, że z powodu pomyłki do treści ww. raportu bieżącego załączono tekst jednolity statutu zawierający nieaktualną treść § 8a ust. 4 w brzmieniu: „Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.” zamiast prawidłowego zapisu: „Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia.” Wszystkie pozostałe zapisy tekstu jednolitego statutu Spółki oraz zestawienia zmian statucie, a także treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu bieżącego wraz z załącznikami:

 

„Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 roku otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania wpisu zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 03/2022 i 04/2022 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 grudnia 2022 roku.

 

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje treść dodanych postanowień statutu (załącznik nr 1) oraz nowy tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian (załącznik nr 2).

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer