Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Spółka osiągnęła kamień milowy w postaci zakończenia pierwszego etapu działań z zakresu wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

 

Na wskazany wyżej zakończony etap składają się: proces projektowania, zamówienie i zakup dedykowanych spersonalizowanych środków trwałych (urządzeń i maszyn produkcyjnych) o wartości 2,4 mln PLN, na realizację którego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D i których zakup wskazano w Dokumencie Informacyjnym, jako jeden z kluczowych celów do realizacji po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. 

Osiągnięty kamień milowy jest istotnym krokiem w osiągnięciu przez Emitenta niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond). Spółka powiększa tym samym swój park maszynowy o urządzenia z parametrami niezbędnymi do przygotowywania dedykowanych prototypowych biosensorów światłowodowych (mikrosond) na potrzeby rozwoju technologii w nowych aplikacjach. 

Zakończenie instalacji zamówionych przez Spółkę maszyn oraz uruchomienie zaawansowanych urządzeń produkcyjnych w dedykowanych do tego celu pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach środowiskowych (tzw. clean room) planowane jest do końca października 2022 roku.

 

W ocenie Zarządu Spółki, stworzenie profesjonalnej linii produkcyjnej wraz z rozbudową zespołu B+R w obszarze fotoniki umożliwi realizację produkcji o skali rocznej do 50 tys. sztuk autorskich biosensorów rocznie.

 

W ramach realizacji kolejnych etapów Spółka planuje uruchomienie oraz kalibrację procesów produkcyjnych, zatrudnienie nowych członków zespołu B+R, a także przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji, w wyniku czego powstanie kompletna certyfikowana dokumentacja procesowa i produkcyjna. 

 

Celem Zarządu Emitenta związanym z realizacją ww. procesu jest zapewnienie Spółce możliwości samodzielnej produkcji mikrosond inPROBE. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka posiada zabezpieczone możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, co łącznie z planowaną produkcją biosensorów będzie stanowić w opinii Zarządu Emitenta istotną wartość w procesie komercjalizacji technologii oraz zabezpieczania własności intelektualnej Spółki.

 

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego etapu procesu produkcji dla rozwoju Emitenta i jego przyszłej sytuacji finansowej, z uwagi na fakt, że uruchomienie pilotażowej produkcji biosensorów stanowić będzie początek przejścia Spółki z poziomu podmiotu badawczo-rozwojowego do podmiotu przystępującego do procesu komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – CEO / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer