Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki („Uchwała”).

Na podstawie Uchwały przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł oraz nie wyższą niż 450.000,00 zł, tj. z kwoty 5.326.250,00 zł do kwoty nie niższej niż 5.326.251,00 zł oraz nie wyższej niż 5.776.250,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł  każda akcja.

 

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd w odrębnej uchwale podjętej po przeprowadzeniu procedury budowania księgi popytu.

 

Pełna treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku z podjęciem i wykonaniem Uchwały, § 8 ust. 1 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.250 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

 1. a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;
 2. b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
 3. c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000; oraz
 4. d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000.”

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.326.251,00 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) oraz nie więcej niż 5.776.250,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)  i dzieli się na:

 1. a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;
 2. b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
 3. c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000; 
 4. d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000; oraz
 5. e) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

 1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
 2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer