Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia wynikającego z treści § 8a ust. 5) lit. b) Statutu Spółki oraz zgodnie z treścią § 1 ust. 4) Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki i z uwagi na zakończenie przez Dom Maklerski Navigator S.A. procesu budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę w liczbie nie większej niż 450.000 akcje zwykłe na okaziciela serii F, podjął w dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 13 zł za akcję.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer