Podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej w ramach programu SME Instrument Horizon2020

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy zawartej z Komisją Europejską dotyczącej pozyskania przez Spółkę dotacji w kwocie €3.985.000, z programu SME Instrument Horizon2020, w ramach którego prowadzone są prace rozwojowe, a także finansowane są badania kliniczne i certyfikacja urządzenia mikrosondy diagnostycznej nowotworów piersi HER2+, rozwijanego pod marką inPROBE.

Na dzień skutecznego zawarcia niniejszego aneksu pozostała do dyspozycji Spółki kwota dotacji wynosi € 985.000 i zgodnie z warunkami aneksowanej umowy zostanie wydatkowana na realizację rozpoczętych badań klinicznych, sfinansowanie wynagrodzeń zespołu B+R oraz administracji i zarządu a także prac z zakresu certyfikacji oraz komunikacji i komercjalizacji technologii inPROBE.

Przedmiotowy aneks został zawarty w celu skoordynowania harmonogramu projektu realizowanego w ramach programu SME Instrument Horizon2020 z harmonogramem prac prowadzonych przez Spółkę oraz w celu potwierdzenia możliwości wykorzystania przez Spółkę pozostałych środków przyznanych w ramach dotacji do dnia 31 grudnia 2022 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer