Realizacja kamieni milowych prac badawczych w ramach projektu FiBioMed

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. otrzymał informację o realizacji trzech kluczowych kamieni milowych z zakresu zastosowania technologii Spółki w chorobach zakaźnych, realizowanych przez podmiot powiązany, FiBioMed Sp. z o.o. („FiBioMed”).
FiBioMed pracuje nad rozwojem technologii światłowodowych biosensorów biologicznych, będącej wyłączną własnością Spółki, w kierunku chorób zakaźnych. Działania te realizowane są na podstawie umowy licencyjnej zawartej ze Spółką i przy wsparciu finansowym w kwocie ok. 10 mln zł otrzymanym od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) w ramach projektu dotacyjnego realizowanego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. (termin zakończenia projektu został wydłużony w wyniku zawarcia w dniu 16 listopada 2022 r. aneksu do umowy z NCBR).
Pierwszym zrealizowanym kamieniem milowym w ramach prowadzonych prac badawczych jest uzyskanie najważniejszych elementów biologicznych stanowiących kluczowy element opracowywanej w FiBioMed technologii (biomolekuły) przy spełnieniu parametrów w zakresie większym niż pierwotnie zakładano.
Drugim zrealizowanym kamieniem milowym jest opracowanie składu buforu neutralizującego, pozwalającego w ciągu 5 minut na 100% inaktywację wirusa przy zachowaniu aktywności antygenowej, zmniejszając ryzyko zakażenia personelu wykonującego badanie za pomocą urządzenia. Realizacja tego kamienia milowego powinna stanowić o kluczowej przewadze opracowywanej technologii nad rozwiązaniami konkurencyjnymi.
Trzecim zrealizowanym kamieniem milowym, osiągniętym w ramach prac programistycznych, jest stworzenie i przetestowanie algorytmu do pomiaru i interpretacji wyniku widmowego badanej próbki, umożliwiającego badanie 96 próbek jednocześnie w laboratoryjnej wersji urządzenia.
W obszarze pozostałych kamieni milowych FiBioMed kontynuuje prace w zakresie funkcjonalizacji czujnika umożliwiającej specyficzne oddziaływanie z białkiem na powierzchni wirusa lub z przeciwciałami skierowanymi na SARS-CoV-2, gdzie wytypowano optymalny sposób czyszczenia i aktywacji powierzchni czujnika oraz potwierdzono funkcjonalność czujników z możliwością detekcji antygenów wirusowych w różnych stężeniach. FiBioMed kontynuuje również prace nad końcowym prototypem urządzenia diagnostycznego w obszarze chorób zakaźnych, w tym w obszarze bioinżynieryjnym i optoelektronicznym.
W związku z realizacją ww. kamieni milowych FiBioMed zakończyła ok. 60% prac w ramach projektu dotacyjnego, którego zakończenie planowane jest do dnia 31 grudnia 2023 r.
Realizacja powyższych kamieni milowych jest krytycznym elementem opracowywanej przez FiBioMed technologii, a zrealizowane kamienie milowe pozwalają na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych i przybliżają do stworzenia komercyjnie dostępnego innowacyjnego urządzenia diagnostycznego w obszarze chorób zakaźnych, co w opinii Zarządu Emitenta może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od zakończenia projektu dotacyjnego współfinansowanego przez NCBR na co wpływ mają procesy regulacyjne i certyfikacyjne.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż realizacja kamieni milowych w FiBioMed może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer