Podsumowanie oferty publicznej akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, podjętej w dniu z dniu 10 stycznia 2023 r. („Akcje serii F”):

 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja Akcji serii F rozpoczęła się w dniu 10 stycznia 2023 r. i zakończyła się w dniu 1 lutego 2023 r.;

2) Data przydziału Akcji serii F: 1 lutego 2023 r. (zawarcie umów objęcia akcji);

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 450.000 Akcji serii F;

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: brak;

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 450.000 Akcji serii F;

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 13,00 zł;

6a) Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady pieniężne;

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 38;

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Umowy objęcia Akcji serii F zostały zawarte łącznie z 38 inwestorami, w tym 5 osobami prawnymi oraz z 33 osobami fizycznymi; 

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie, Akcje serii F nie zostały objęte przez podmioty powiązane z Emitentem;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F: 331.250,00 zł netto, w tym koszty:

  1. a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 263.250,00 zł netto;
  2. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł;
  3. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 68.000,00 zł netto;
  4. d) promocji oferty – 0 zł.

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: 

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii F według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji „agio”, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów usług obcych.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer