Podpisanie aneksu do umowy zawartej z firmą audytorską

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. zawarł z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu („Audytor”), podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4055, aneks do umowy nr 9014/10 z dnia 29 października 2021 r., zawartej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 i 2022.

Zgodnie z podpisanym aneksem Audytor przeprowadzi dodatkowo badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z dotychczas podpisaną umową Audytor był zobowiązany do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, a wprowadzona zmiana wynika z faktu tworzenia obecnie przez Spółkę grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka celowa FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i wynikający z powyższego obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Pozostałe zapisy umowy z dnia 29 października 2021 r. zawartej pomiędzy Spółką a Audytorem pozostają bez zmian.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer