Informacja o zawiadomieniu na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że dzisiaj otrzymał od akcjonariusza Spółki, SDS Optonic sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie zostało złożone w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki, spowodowaną zarejestrowaniem w dniu 23 lutego 2023 r. zmian w statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Treść zawiadomienia stanowi załączenie do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1.Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
2.Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager