Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, objętych w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023 („Akcje serii E”):

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego uprawnienia do objęcia akcji serii E były ważne do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im Akcji serii E w okresie od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.;
2) Data przydziału Akcji serii E: Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii E nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 54.600 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie 54.600 Akcji serii E, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji. Przyznanie Akcji serii E w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po złożoneniu oświadczeń przez osoby uprawnione o objeciu Akcji serii E i wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie, co nastąpiło w dniu 28 lutego 2023 r.;
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 54.600 Akcji serii E;
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy;
5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu 54.600 Akcji serii E;
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,00 zł;
6a) Opis sposobu pokrycia akcji: Wkłady pieniężne;
7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Oświadczenia o objęciu Akcji serii E złożyło 11 osób;
8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje serii E zostały objęte przez 11 osób;
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 3 osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe są powiązane z Emitentem w ten sposób, że:
Pan Marcin Staniszewski, który objął łącznie 15.000 Akcji serii E pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta;
Pani Magdalena Staniszewska, która objęła łącznie 15.000 Akcji serii E pełni frolę Dyrektor Naukowej oraz Przewodniczącej Rady Naukowo-Doradczej oraz Prokurenta w Spółce. Jest także osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Marcinem Staniszewskim, Prezesem Zarządu Emitenta;
Pan Mateusz Sagan, który objął łącznie 13 13.000 Akcji serii E pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego i Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu oraz Prokurenta w Spółce;
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;
10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii E: […] 0 zł netto, w tym koszty: Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję ;
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł netto;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł netto;
d) promocji oferty – 0 zł.
Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii E według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji „agio”, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów usług obcych. Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1.Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2.Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer