EBI 12/2024 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. akcjonariusz Spółki – INNOventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. a) statutu Spółki, odwołał z pełnionych funkcji, ze skutkiem na dzień 16 maja 2024 r., dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Krzysztofa Klimkowskiego oraz Pana Damiana Serafina i jednocześnie powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta dwóch członków – dr Marcina Molo i Pana Marcina Bielówkę.Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer