Korekta raportu bieżącego nr 13/2023

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że z powodu pomyłki pisarskiej w treści raportu nr 13/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku błędnie wskazano rodzaj akcji serii A, B i C jako akcje imienne nieuprzywilejowane zamiast akcje zwykłe na okaziciela. Pozostała treść raportu bieżącego nr 13/2023 pozostaje bez zmian. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu bieżącego z uwzględnieniem powyższej zmiany:
„Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku powziął informację o zapisaniu w dniu 18 kwietnia 2023 roku akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w wyniku czego nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Z chwilą zapisania akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 54.600,00 zł, tj. z kwoty 5.776.250,00 zł do kwoty 5.830.850,00 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego dzieli się na 5.830.850 akcji, w tym:
– 3.843.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 83.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
– 54.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz
– 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 5.830.850.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer