Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 25 maja 2023 roku, w dniu 30 maja 2023 roku nastąpi rejestracja w depozycie prowadzonym przez KDPW 46.700 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E, a tym samym przedmiotowe warranty zostaną skutecznie wyemitowane.

Powyższe warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 3 lutego 2023 r. oraz uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Każdy warrant uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1,00 zł za każdą akcję, tj. do objęcia łącznie 46.700 akcji serii E. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Osoby uprawnione mogą składać oświadczenia o objęciu akcji serii E wyłącznie w okresie dwóch pierwszych tygodni grudnia i czerwca każdego roku, przy czym niezależnie od powyższych terminów, uprawnienie do objęcia akcji serii E jest nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer