EBI 16/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Załącznik Nr 2. Projekty uchwał

Załącznik Nr 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Spółce

Załącznik Nr 4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Grupie Kapitałowej Spółki

Załącznik Nr 5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza

Załącznik Nr 6. Formularz głosowania przez pełnomocnika

Załącznik Nr 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 8. Informacja o liczbie akcji i głosów

Załącznik Nr 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2023 roku

Załącznik Nr 10. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer