EBI 17/2024 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje,  że w dniu 25 czerwca 2024 roku wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie sporządzone przez Pana Szymona Rutę w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Oświadczenie zostało złożone ze skutkiem na dzień 25 czerwca 2024 roku.

Pan Szymon Ruta nie wskazał powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer

Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer