Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 16/2023 z dnia 25 maja 2023 roku oraz 7/2023 z dnia 8 lutego 2023 r., niniejszym informuje o realizacji przez osoby objęte Programem Motywacyjnym na lata 2021-2023 praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E. Na mocy złożonych oświadczeń osoby objęte programem motywacyjnym objęły łącznie 46.700 akcji serii E.
Warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 października 2022 r., a także zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i nabycie przez uprawnionych akcji serii E nastąpi wraz z zapisaniem objętych akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych, o czym Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer