Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 20/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku, informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku powziął informację o zapisaniu w dniu 5 lipca 2023 roku akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w wyniku czego nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Z chwilą zapisania akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 46.700,00 zł, tj. z kwoty 5.830.850,00 zł do kwoty 5.877.550,00 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego dzieli się na 5.877.550 akcji, w tym:
– 3.843.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 83.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
– 101.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz
– 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 5.877.550.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer