EBI 28/2023 Zmiana treści Regulaminu Programu Motywacyjnego

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r., podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023.

Głównymi zmianami wynikającymi z ww. uchwał jest wydłużenie okresu obowiązywania programu motywacyjnego o rok kalendarzowy 2024, wprowadzenie zmian w zakresie opisów szczegółowych celów operacyjnych, w tym wydłużenie terminów realizacji niektórych celów operacyjnych, przesunięcie części warrantów z celów operacyjnych do celów retencyjnych oraz zwiększenie maksymalnej liczby warrantów przypadających na dany cel dla uprawnionych, w tym objęcie zmienionym programem członków Zarządu, co jest bezpośrednio powiązane z wydłużeniem okresu obowiązywania programu motywacyjnego o rok kalendarzowy 2024. Wszystkie zmiany mieszczą się w granicach i w ramach wynikających z obowiązujących ww. uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zarejestrowanego kapitału warunkowego w Spółce.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego aktualny tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Aktualny tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024.

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer