EBI 3/2024 Informacja na temat rejestracji przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że 12 stycznia 2024 roku otrzymał postanowienie wydane przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie dokonania wpisu zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 5/2024 i 6/2024 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 stycznia 2024 roku („NWZ”).
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje zestawienie zmian z treścią dodanych postanowień statutu (załącznik nr 1) oraz nowy tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian (załącznik nr 2).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer