EBI 5/2024 Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku, informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 21 lutego 2024 roku, w dniu 23 lutego 2024 roku nastąpi rejestracja w depozycie prowadzonym przez KDPW 520 732 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty serii B”) uprawniających Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („EBI”) do objęcia akcji serii G, a tym samym przedmiotowe warranty zostaną skutecznie wyemitowane.

Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów („Uchwała”), której treść znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku oraz na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.

Każdy Warrant serii B uprawnia EBI do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki („Akcje serii G”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej Akcji serii G, tj. 1,00 złoty za każdą akcję, czyli do objęcia łącznie 520 732 Akcji serii G o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 520 732 zł.

Zgodnie z treścią Uchwały, prawo do objęcia Akcji serii G wynikające z Warrantów serii B wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty Uchwały, tj. dnia 5 stycznia 2034 roku

Umowa warrantowa, o zawarciu której Emitent informował w formie raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, określa szczegółowe warunki wykonania praw z Warrantów serii B, uzależniając to prawo w szczególności od wypłaty kolejnych transz finansowania na podstawie zawartej umowy finansowania, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, a także wystąpienia innych, określonych w umowie warrantowej zdarzeń.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer