EBI 6/2024 Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 25 marca 2024 roku, termin 28 marca 2024 roku wyznaczony został jako dzień rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW 150.700 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E, co stanowi potwierdzenie skutecznej emisji przedmiotowych warrantów.
Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o zaktualizowanej treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 grudnia 2023 r., co Spółka komunikowała raportem bieżącym EBI nr 28/2023 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, których treść znajduje się na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.
Każdy warrant uprawnia posiadacza do objęcia jednej akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1,00 zł za każdą akcję, tj. do objęcia łącznie 150.700 akcji serii E. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Osoby uprawnione mogą składać oświadczenia o objęciu akcji serii E wyłącznie w okresie dwóch pierwszych tygodni grudnia i czerwca każdego roku, oraz w dodatkowym terminie trwającym od 1 do 12 kwietnia 2024 r., przy czym niezależnie od powyższych terminów, uprawnienie do objęcia akcji serii E jest nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2027 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer