EBI 7/2024 Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Postawa prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication & IR Manager