EBI 8/2024 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 6/2024 z dnia 26 marca 2024 roku oraz 7/2023 z dnia 8 lutego 2023 r., niniejszym informuje o realizacji przez osoby objęte Programem Motywacyjnym na lata 2021-2023 praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E. Na mocy złożonych oświadczeń 18 osób objętych programem motywacyjnym objęło łącznie 55.700 akcji serii E.
Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o zaktualizowanej treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 grudnia 2023 r., co Spółka komunikowała raportem bieżącym EBI nr 28/2023 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, których treść znajduje się na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i nabycie przez uprawnionych akcji serii E nastąpi wraz z zapisaniem objętych akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych, o czym Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer