Końcowe rozliczenie dotacji SME Instrument Horizon2020

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że otrzymał raport z Komisji Europejskiej („KE”) potwierdzający końcowe pełne rozliczenie dotacji otrzymanej w ramach programu SME Instrument Horizon2020 („H2020”) wraz z informacją, że w wyniku rozliczenia ww. dotacji na konto bankowe Spółki wpłynie bezwarunkowo ostatnia płatność refundacyjna w kwocie 597.750,00 EUR (około 2,8 mln PLN).

Otrzymanie ww. raportu, poprzedzone badaniem audytorskim przez wyznaczonego biegłego rewidenta posiadającego licencję KE, potwierdza w pełni właściwą i zgodną z umową z KE realizację projektu dotacyjnego H2020, prowadzonego w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 r. o łącznej wartości 3.985.000 EUR, jak również osiągnięcie wszystkich zakładanych w projekcie H2020 etapów prac, kamieni milowych oraz wskaźników.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż środki otrzymane z KE w ramach końcowej płatności H2020 będą miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki i zostaną wykorzystane na realizację zaplanowanych prac związanych z dalszym rozwojem technologii inPROBE.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer