Informacja o wyroku sądu w sprawie postępowania wszczętego wobec Spółki dotyczącego projektu Strategmed

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 14 lipca 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny („Sąd”), wyroku w sprawie o zapłatę, na podstawie powództwa złożonego przeciwko Spółce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie („NCBR”), na kwotę 550.526,57 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami postępowania sądowego poniesionymi przez NCBR w wysokości 34.744,00 zł.

Pozew dotyczył części dofinansowania, wypłaconego uprzednio przez NCBR na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach projektu dotacyjnego STRATEGMED („Umowa”), realizowanego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r., w ramach konsorcjum naukowego, którego liderem była Spółka, o którym Emitent informował m.in. w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w raportach okresowych. Dochodzona przez NCBR sporna kwota dotyczyła ostatniej części wydatków poniesionych w projekcie realizowanym przez konsorcjum, w ramach działań zaradczych – nakierowanych na wykonanie przez Emitenta działań, za które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miał pierwotnie odpowiadać inny członek konsorcjum naukowego.

Zgodnie z wydanym w dniu dzisiejszym wyrokiem, Sąd oddalił w całości powództwo NCBR przeciwko Spółce oraz zasądził na rzecz Spółki zwrot wszystkich kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

W opinii Zarządu Emitenta oraz zgodnie z odczytanym przez Sąd ustnym uzasadnieniem, powyższy wyrok jednoznacznie wskazuje na rzetelne zrealizowanie przez Spółkę wszystkich prac w ramach Umowy z NCBR oraz jednoznacznie potwierdza zasadność przeprowadzenia ww. działań zaradczych oraz przynależność kosztów z nich wynikających do kosztów kwalifikowanych Umowy z NCBR. W opinii Zarządu powyższy wyrok oznacza również końcowe rozliczenie przez NCBR całego projektu dotacyjnego STRATEGMED i refundację zawnioskowanych w raporcie końcowym środków w kwocie 70.742,29 PLN na rzecz Spółki. Informacja o tym rozstrzygnięciu, w tym także ustalenia Sądu dotyczące zgodności poniesionych na poczet działań zaradczych kosztów z Umową z NCBR, zostanie przekazana także do Sądów przed którymi prowadzone są sprawy z Polskim Centrum Fotoniki i Światłowodów („PCFS”), o których Spółka informowała m.in. w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w raportach okresowych.

Zarząd Emitenta informuje, że będzie na bieżąco monitorował ewentualne dalsze postępowanie dotyczące ww. roszczenia, aby należycie zabezpieczyć interes Spółki.

Wszelkie istotne informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, w tym decyzje podjęte przez Sąd, będą przekazywane w formie odrębnych raportów bieżących.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer