ESPI 25/2023 Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektu Spółki przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. otrzymał informację z Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości („LAWP”) o wybraniu, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia dzisiejszego, do dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), w ramach naboru FELU.01.02-IP.01-001/23, prowadzonego w ramach Działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw, Priorytetu i Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu netto wynosi 3 524 617,89 PLN, a rekomendowana wartość dofinansowania wskazana w złożonym wniosku wynosi 2 467 232,52 PLN.

Celem Projektu jest zakup urządzeń z zakresu optoelektronicznego (fotonicznego) w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji czujnika wchodzącego w skład autorskiej platformy technologicznej mikrosond inPROBE, będącej własnością Emitenta. Celem Projektu jest uzupełnienie i rozwój obecnie posiadanego przez Spółkę centrum B+R poprzez zakup nowoczesnego sprzętu badawczego do laboratorium, gdzie odbywać się będą prace zespołu badawczego, ukierunkowane na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w obszarze mikrosondy do diagnostyki medycznej.

Dzięki zakładanemu dofinansowaniu Projektu Spółka zamierza poszerzyć zakres realizowanego kamienia milowego w postaci wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych celem uzyskania pełnej niezależności procesowej w tym zakresie. Realizowany kamień milowy zostanie poszerzony o dodatkowy etap inwestycyjny zmierzający do zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia dodatkowych równoległych, do tych już posiadanych przez Spółkę urządzeń i maszyn produkcyjnych w obszarze optoelektronicznym, tj. spersonalizowanych środków trwałych, które następnie będą wykorzystywane w zaplanowanych pracach badawczo-rozwojowych.

O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o przystąpieniu do podpisania umowy z LAWP, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących.

W opinii Zarządu Emitenta, osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond), uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów a następnie budowa dodatkowych zasobów dedykowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze stanowić będzie istotną wartość w prowadzonych w przyszłości procesach komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego procesu oraz możliwości pozyskania dofinansowania z LAWP dla rozwoju Emitenta, co w opinii Zarządu stanowić będzie również ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer