ESPI 28/2023 Realizacja kamienia milowego w postaci wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych i uzyskanie pełnej niezależności procesowej

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dn. 31.03.2022 r., raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 z dn. 06.07.2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 25/2022 z dnia 14.11.2022 r., informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. Spółka zakończyła realizację kamienia milowego w postaci wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych i uzyskanie pełnej niezależności procesowej w tym zakresie.

W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała raport z firmy Orange Polska S.A., Wydział Rozwoju Sieci Światłowodowej i Infrastruktury Pasywnej, będącego dla Emitenta niezależnym ośrodkiem specjalizującym się w zakresie optoelektroniki (technologii światłowodowych), w którym to potwierdzono zgodność przekazanej dokumentacji procesowej, technologicznej i wytwórczej z wyprodukowaną przez Spółkę próbą 300 mikrosond światłowodowych.

Uzyskane przez Spółkę parametry technologiczne i jakościowe w części dotyczącej fizycznych elementów biosensorów światłowodowych są zgodne z zakładanymi oczekiwaniami co do parametrów technologicznych w tym w obszarze powtarzalności procesu produkcyjnego założonym przez Emitenta na początku procesu inwestycyjnego. Jakość oraz powtarzalność parametrów wyprodukowanych biosensorów światłowodowych znacząco przewyższają możliwości produkcyjne podmiotów zewnętrznych co stanowi o ponadprzeciętnej wartości dla Spółki, zarówno w zakresie potencjalnie przyszłych aplikacji platformy technologicznej inPROBE jak i w zakresie potencjalnych zgłoszeń patentowych. Powyższe konkluzje stanowią o najważniejszym aspekcie zrealizowanego kamienia milowego w postaci potwierdzenia, iż proces produkcyjny jest możliwy do skalowania w nieograniczonym zakresie.

W ramach pełnej realizacji tego kamienia milowego Emitent zrealizował etap inwestycyjny na który składało się zamówienie, zakup, dostawa oraz instalacja spersonalizowanych środków trwałych (urządzeń i maszyn produkcyjnych) do potrzeb planowanej produkcji pilotażowej o wartości 2,6 mln PLN (z uwzględnieniem różnic kursowych), na realizację którego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D i których zakup wskazano w Dokumencie Informacyjnym, jako jeden z kluczowych celów do realizacji po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.
Następnie Spółka zrealizowała prace remontowe i technologiczne, przygotowując wyspecjalizowaną powierzchnię pomieszczeń czystych (tzw. clean room), składającą się z 5 pomieszczeń połączonych specjalnymi śluzami spełniającymi standardy czystości ISO8 i ISO7, dna potrzeby realizacji których zawarto uprzednio wieloletnią umowę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na ich wyłączny najem do dnia 31 grudnia 2027 r.
W kolejnym etapie prac Spółka uruchomiła dostarczone i zainstalowane spersonalizowane urządzenia i maszyny produkcyjne, zatrudniła i zbudowała nowy zespół B+R z zakresu optoelektroniki (fotoniki) oraz prowadziła kalibracje kompletnego systemu w celu uzyskania powtarzalnych parametrów biosensorów światłowodowych, z jednoczesnym opracowywaniem dokumentacji procesowej.

W związku z wdrożonym w Spółce Systemem Zarządzania Jakością („SZJ”) uzyskane w wyniku realizacji opisanego kamienia milowego wyniki oraz procesy zostaną dołączone do SZJ w wyniku czego zostanie uzupełniona dokumentacja SZJ na potrzeby przyszłych audytów prowadzonych w Spółce przez jednostkę notyfikowaną, którą obecnie jest TÜV NORD Polska.

W opinii Zarządu Emitenta, osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond) oraz uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów stanowi początek przejścia Spółki z poziomu podmiotu badawczo-rozwojowego do podmiotu przystępującego do procesu komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka posiada zabezpieczone możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, co łącznie z wdrożoną pilotażową produkcją biosensorów stanowi istotną wartość w procesie komercjalizacji technologii oraz zabezpieczania własności intelektualnej Spółki.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego etapu procesu produkcji dla rozwoju Emitenta i jego przyszłej sytuacji finansowej, który w opinii Zarządu stanowić będzie również ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer