ESPI 29/2023 Podpisanie długoterminowych umów najmu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. Spółka oraz jej spółka zależna FiBioMed Sp. z o.o. („FiBioMed”, łącznie jako „Grupa Kapitałowa SDS Optic”) zawarły długoterminowe umowy najmu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie („UMCS”), których przedmiotem jest kontynuacja najmu powierzchnii zajmowanych dotychczas przez Grupę Kapitałową SDS Optic w budynku Centrum ECOTECH-COMPLEX, położonym w Lublinie, przy ul. Głębokiej 39, gdzie znajduje się również siedziba Spółki oraz FiBioMed. Obecne umowy obowiązują do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu Grupa Kapitałowa SDS Optic będzie wyłącznym najemcą pomieszczeń objętych umową na okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.
Przedmiotem umów najmu zawartych z UMCS jest łącznie 18 pomieszczeń laboratoryjno-biurowo-administracyjnych o łącznej powierzchni 783,20 m2 z rocznym kosztem najmu wynoszącym 610 896,00 PLN netto (słownie: sześćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 00/100), w skład którego wchodzą: czynsz najmu, zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej i ciepłej, wywóz odpadów komunalnych, sprzątanie powierzchni biurowych i administracyjnych (sprzątanie powierzchni laboratoryjnych jest w gestii spółek Grupy Kapitałowej SDS Optic), korzystanie z ustalonej ilości miejsc parkingowych oraz całodobowa ochrona budynku Centrum ECOTECH-COMPLEX.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 z dn. 6 lipca 2022 r. Zarząd Spółki informuje, że umowa na wynajem przestrzeni produkcyjnej typu clean-room jest ważna i obowiązuje do 31 grudnia 2027 r., co zrównuje jej okres obowiązywania z obecnie podpisanymi umowami.

Zgodnie z zawartymi umowami UMCS wyraził zgodę na ustanowienie siedziby i adresu Spółki oraz FiBioMed w lokalizacji będącej przedmiotem najmu na okres związania umowami najmu, w wyniku czego Emitent informuje, iż adres siedziby Spółki oraz FiBioMed pozostaną bez zmian.
Zgodnie z zawartymi umowami UMCS zastrzegł sobie w umowach prawo do jednostronnego waloryzowania czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Taka waloryzacja nie wymaga aneksu do podpisanych umów i może następować od 1 lutego każdego kolejnego roku kalendarzowego, z wyłączeniem 1 lutego 2024 r.
Każda z umów najmu może zostać wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe zapisy umów najmu nie odbiegają znacząco od tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność posiadania stabilnych i długoterminowych zasobów przestrzeni laboratoryjnych oraz biurowych, będących niezbędnymi do wykonywania założonych i realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer