ESPI 3/2024 Realizacja kamienia milowego w postaci podpisania umowy wynajmu centrum R&D w Stanach Zjednoczonych i uruchomienie prac spółki zależnej SDS Optic Inc.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku, Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2024 roku spółka zależna od Emitenta, SDS Optic Inc. („SDS Optic USA”), wchodząca w skład Grupy Kapitałowej SDS Optic („GK SDS”) podpisała z BioLabs Philadelphia LLC („BioLabs”) umowę na udostępnienie i wynajem, począwszy od dnia 22 stycznia 2024 r., przestrzeni biurowej a z dniem 1 marca 2024 r. przestrzeni laboratoryjnej w formule tzw. all-in, tj. zawierającej nieograniczony dostęp do w pełni zarządzanego i serwisowanego sprzętu laboratoryjnego oraz wydzielonej na potrzeby SDS Optic USA przestrzeni laboratoryjnej (tzw. lab bench, gdzie jeden stół laboratoryjny przypisany jest do jednego pracownika).
Zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące zasad używania udostępnionych powierzchni oraz sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, świadczonych przez BioLabs usług w ramach umowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach BioLabs, zasady odpowiedzialności za powstałe w trakcie użytkowania uszkodzenia lub zniszczenia oraz zasady wypowiedzenia lub wprowadzania zmian w umowie. Wartość umowy najmu na moment jej podpisania wynosi $39 tys. w skali pełnego roku kalendarzowego a kwota ta będzie ulegać zmianie w przypadku zatrudnienia większej ilości osób oraz uzyskiwaniu dostępu do większej ilości przestrzeni laboratoryjnej (tzw. lab bench). SDS Optic USA zobowiązane jest opłacić kaucję zwrotną w wysokości 1-miesięcznego kosztu najmu oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przekazanymi przez BioLabs wymogami.
Umowa może być modyfikowana w zakresie dostępnych zasobów (ilości wykorzystywanych stołów laboratoryjnych oraz części biurowych) z 30-dniowym wyprzedzeniem, jak również może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że posiada akceptację innych podmiotów, zajmujących się wynajmem przestrzeni biurowych i laboratoryjnych, więc ewentualne wypowiedzenie umowy najmu przez BioLabs nie powinno mieć znaczącego wypływu na bieżącą działalność SDS Optic USA.Pozostałe zapisy nie odbiegają w znaczący sposób od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została podpisana na podstawie przepisów prawa obowiązującego w stanie Pensylwania, Stany Zjednoczone.

Podpisanie ww. umowy niniejszym kończy realizację kamienia milowego polegającego na utworzeniu przez Spółkę spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych oraz na uruchomieniu działań zmierzających do rozpoczęcia prac laboratorium badawczo-rozwojowego („Centrum R&D USA”). Centrum R&D USA będzie prowadzić swoją działalność pod adresem: 601 Walnut Street, Suite 715, Philadelphia PA 19106, Stany Zjednoczone Ameryki, a ten adres staje się również z dniem 22 stycznia 2024 r. oficjalnym adresem biura SDS Optic USA.

Podpisanie ww. umowy poprzedziły prace przygotowawcze, w ramach których m.in. dokonano niezbędnych rejestracji SDS Optic USA we wszystkich instytucjach publicznych i finansowych, podpisano umowę z Citizens Bank NA z siedzibą w Bostonie, stan Massachusetts, na prowadzenie rachunków firmowych oraz na świadczenie usług z nimi związanych a także podpisano umowę z Baker Tilly US Advantage Services na świadczenie usług z zakresu księgowości, podatków, obsługi kadr i płac oraz raportowania finansowego na potrzeby GK SDS. Przeprowadzono również proces wyboru i selekcji lokalizacji na Centrum R&D USA oraz procesy rekrutacyjne, które aktualnie zmierzają do zatrudnienia pracowników do realizacji na miejscu prac badawczo-rozwojowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o skutecznym podpisaniu kontraktu pracowniczego (Employment Offer Letter Agreement) w ramach którego w dniu 22 stycznia 2024 r. pracę na rzecz SDS Optic USA rozpocznie Principal Investigator (PI), którego zadaniem będzie codzienna koordynacja funkcjonowania Centrum R&D USA oraz bezpośrednie kierowanie pracami zespołu realizującego prace badawczo-rozwojowe z zakresu biologii molekularnej w celu opracowania kolejnych zastosowań technologii inPROBE.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na fakt, iż działania SDS Optic USA mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki oraz mogą stanowić ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych. O przebiegu oraz o efektach prac prowadzonych przez SDS Optic USA Emitent będzie informował w formie raportów bieżących i okresowych.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer