ESPI 30/2023 Podpisanie umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 r. podpisał umowę o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”). Podpisana Umowa dotyczy dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), w ramach naboru FELU.01.02-IP.01-001/23, prowadzonego w ramach Działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu netto wynosi 3 524 617,89 PLN, a wartość dofinansowania wynikająca z podpisanej w dniu dzisiejszym Umowy wynosi maksymalnie 2 467 232,52 PLN (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 52/100).
Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy i warunkiem koniecznym do uruchomienia dofinanowania jest przedłożenie w LAWP, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, weksla własnego in blanco z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla.

Rozpoczęcie Projektu zaplanowane jest na 1 stycznia 2024 r. a jego zakończenie zaplanowane jest na 31 grudnia 2024 r.
W związku ze skutecznym podpisaniem umowy z LAWP Spółka przystąpi niezwłocznie do rozpoczęcia realizacji Projektu, w tym złoży do LAWP stosowne zabezpieczenie w postaci ww. weksla a w kolejnym kroku złoży wniosek do LAWP o płatność zaliczkową. Umowa przewiduje możliwość uzyskania łącznych zaliczek w kwocie do 70% wartości Projektu.

Celem Projektu jest zakup urządzeń z zakresu optoelektronicznego (fotonicznego) w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji czujnika wchodzącego w skład autorskiej platformy technologicznej mikrosond inPROBE, będącej własnością Emitenta. Celem Projektu jest uzupełnienie i rozwój obecnie posiadanego przez Spółkę centrum B+R poprzez zakup nowoczesnego sprzętu badawczego do laboratorium, gdzie odbywać się będą prace zespołu badawczego, ukierunkowane na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w obszarze mikrosondy do diagnostyki medycznej.

Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym warunki dotyczące realizacji Projektu, zasad wypłaty środków, a także wstrzymania wypłaty środków lub zaprzestania finansowania, czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.

W opinii Zarządu Emitenta, osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond), uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów a następnie budowa dodatkowych zasobów dedykowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze stanowić będzie istotną wartość w prowadzonych w przyszłości procesach komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

Zarząd Spółki uznał przedstawioną informację za poufną z uwagi na istotność opisanego procesu oraz pozyskane dofinansowania z LAWP dla rozwoju Emitenta, co w opinii Zarządu stanowi również ważny element i wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer