ESPI 5/2024 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, informuje, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydzielenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”). Na podstawie powyższej uchwały EBI przydzielono nieodpłatnie łącznie 520 732 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty serii B”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki („Akcje serii G”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej Akcji serii G, tj. 1,00 złoty za każdą akcję, czyli do objęcia łącznie 520 732 Akcji serii G o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 520 732 zł.

Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów („Uchwała”), której treść znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku oraz na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.

Zgodnie z treścią Uchwały, prawo do objęcia Akcji serii G wynikające z Warrantów serii B wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty Uchwały, tj. dnia 5 stycznia 2034 roku

Umowa warrantowa, o zawarciu której Emitent informował w formie raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, określa szczegółowe warunki wykonania praw z Warrantów serii B, uzależniając to prawo w szczególności od wypłaty kolejnych transz finansowania na podstawie zawartej umowy finansowania, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, a także wystąpienia innych, określonych w umowie warrantowej zdarzeń.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer