ESPI 8/2024 Otrzymanie środków z Transzy A w ramach umowy finansowania zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku i nr 5/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku, a także raportu EBI nr 5/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku, informuje o zaksięgowaniu na koncie Emitenta kwoty 3,000,000 EUR (trzy miliony Euro) (12 930 000 PLN wg śr. kursu NBP na 06.03.2024 r., gdzie 1 EUR = 4,31 PLN) otrzymanej od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”), która stanowi pierwszą transzę finansowania („Transza A”) przekazaną przez EBI w ramach realizacji umowy finansowania, o zawarciu której Spółka informowała w formie raportu bieżącego ESPI nr 24/2023.

Potwierdza to spełnienie wszystkich warunków jakościowych, technologicznych, finansowych i formalnych do wypłaty Transzy A. Wysokość całego finansowania udostępnionego Spółce w ramach ww. umowy finansowania wynosi do 10,000,000 EUR (dziesięć milionów Euro).

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację prac badawczo-rozwojowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zmierzających do zintensyfikowania rozwoju platformy technologicznej inPROBE, w tym wykorzystania platformy w nowych zastosowaniach.

W opinii Zarządu Emitenta otrzymane środki przyczynią się także do budowania długoterminowej pozycji Spółki w ramach przyjętej strategii komercjalizacji rozwijanej platformy technologicznej inPROBE oraz pozytywnie wpłyną na ocenę i postrzeganie Spółki na rynku międzynarodowym.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer